WorkAutcomes

Coaches, trainers, therapeuten en thuishulp
ZORGWIJZER
Home

De coöperatie Work AutcomesA. Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen/jongeren en volwassenen met de ouders/verzorgers

Als jouw kind/puber, jouw partner  of jijzelf merkt dat het moeite kost om mee te komen op school, in de overgang naar het vervolgonderwijs, of het werk, en in het dagelijkse leven dat het ongemakkelijk is om te leren, te werken en te leven in het gezin, de groep, of op de afdeling, als het steeds moeilijker wordt om het contact te onderhouden met klasgenoten, collega's en er steeds meer sprake is van het niet mee kunnen en mee willen doen, gevolgd door absentie, thuis blijven, boos zijn, enz.
Dan wordt het tijd om een afspraak te maken voor een gesprek en voor begeleiding om samen te onderzoeken hoe jouw kind, jij zelf, of jouw partner wel zelf weer grip kan krijgen en zelf de sturing  gaat geven aan de alledaagse zaken en alledaagse contacten.
Met een verwijzing via de huisarts, het sociaal buurt/dorpsteam, of het CJG  is het mogelijk om binnen een maand  begeleiding te hebben door één van de coaches van de Coöperatie

Wij,  de coaches, remedial teachers,  gedragstherapeuten, opleiding- en loopbaanadviseur van de Coöperatie Work Autcomes bieden  de begeleiding aan kinderen, jongeren en aan volwassenen en ouderen die te maken hebben met leer-, ontwikkeling-, en gedragsknelpunten ten gevolge van ASS, ADHD, depressie, trauma, Burn-Out  of dementie. 
Begeleiding die wij samen met jouw kind, jou of jouw partner via de gemeente  aanvragen, vanuit Zorg in Natura wordt betaald  (Fonds Jeugdzorg, de WMO), via een PGB of of via een vergoeding van de zorgverzekeraar.
Wij bieden de begeleiding aan huis, in afstemming met het kind/de cliënt, de ouders/verzorgers, dicht in de buurt, waar nodig in afstemming met school.

1. Mediërend leren : de filosofie voor het begeleiden 
Wij werken als een soort van Mediator/bemiddelaar samen met uw kind/de jongere of uzelf en bieden ondersteuning in het krijgen van inzicht en zelfvertrouwen en van zelfregie en van zogenaamde zelfredzaamheid in de dagelijkse situatie, thuis, op school of op het werk. Daarbij ondersteunen we de ouders/verzorgers,  in het begrijpen en in hun rol van ouder of partner.
Wij werken vanuit de mediërende filosofie en maken daarbij gebruik van de inzichten en methodieken van psychologen, ontwikkeling- en onderwijskundigen als Feuerstein, Erikson, Maslow, Piaget en Vygotsky. 
Een filosofie die steeds meer wordt toegepast in het Nederlandse onderwijs, de jeugdzorg en de opvoedingsondersteuning. 
Het uitgangspunt waar we nadrukkelijk van uitgaan is dat elk individu zich kan ontwikkelen mits hij/zij gestimuleerd wordt om zijn/haar kwaliteiten te benutten en uit te breiden. Uit te breiden naar een volgend leerpunt en in een naast gelegen vaardigheidszone.  

2. Samen een ontwikkelplan opstellen
Door de coaches en therapeuten  wordt samen met het kind/de cliënt en de ouders/verzorgers een ontwikkelplan opgesteld. Een plan van aanpak waarin de doelen, de gemaakte afspraken en te bereiken resultaten zijn opgenomen en ondertekend zijn door de cliënt en de ouders/verzorgers. Een plan waarin de ouders/verzorgers ook een nadrukkelijke bijdrage leveren. 
Waar ook trainingen gevolgd kunnen worden, om als begeleider een betere ondersteuning te kunnen bieden en om als gezin een eigen leven te kunnen blijven leiden.


3. Werken in Groningen en in Friesland
Wij, wonend op het platteland van Groningen en Fryslan werken inmiddels in opdracht van cliënten, ouders/verzorgers vanuit gemeenten die aangesloten zijn bij het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) en bij SD-Fryslân (Sociaal Domein Friesland) en voldoen aan de gestelde aanbestedingsrichtlijnen en voorwaarden. 
Richtlijnen zoals het beschermen van de privacy van de cliënt, Veilig Thuis, Klachtenprocedures, Vertrouwenspersoon, Kwaliteitssystemen (ISO 9001/15) en het werken met beveiligde software voor de administratie. Hierop hebben we de ondersteunende organisatie ingericht en werken we verder aan het optimaliseren van onze dienstverlening en administratieve afhandeling.

4. Multidisciplinaire teams
In onze teams hebben we combinaties gemaakt van coaches/trainers die een samenstel van diensten kunnen aanbieden. Waar de één als IPV-coach (Mediërend coach/Pedagoog of Remedial teacher) de specialistische begeleiding kan bieden aan de kinderen/jongeren, kan een ander teamlid de ondersteuning en training voor ouders, verzorgers en leerkrachten verzorgen. Resultaten worden op deze manier sneller bereikt en hebben een breed draagvlak.

B. Onze diensten voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers, leerkrachten en directe sociale omgeving

1. Individuele en gezinsbegeleiding aan huis. Maatwerk.
Wij bieden individuele begeleiding aan huis om zo in de context van de eigen leef-, woon-, werk- en leeromgeving te kunnen oefenen en ontwikkelstappen te maken. En we kunnen dat ook samen doen met de ouders/verzorgers, zodat het hele gezin ontdekt  wat beter, gemakkelijker kan in de opvoeding en het samenwonen.

2. Het ondersteunen van ouders/verzorgers en leerkrachten
In een begeleiding/ontwikkeltraject van een kind worden de ouders steeds geïnformeerd over de voortgang en worden tips besproken voor een betere omgang met het gedrag van het kind/de jongere. Bovendien is het opvoeden van een kind met een ontwikkel-,leer-of gedragsprobleem niet eenvoudig waardoor er vaak een zware wissel wordt getrokken op de andere gezinsleden. Daarom maken wij naast een ontwikkelplan voor het kind bij voorkeur ook één voor de ouders of voor het gezin.

3. Training en E-ondersteuning
Voor ouders, broers en zussen geven wij trainingen om te begrijpen en te herkennen wat er in de belevingswereld van hun kind, broer/zus gebeurt en wat dit betekent in de dagelijkse contacten. Er kan gebruik worden gemaakt van trainingen of van e-learning met tips over wat te doen bij gedragsincidenten.

4. Aut-Ponyclub
Onze pony's en paarden worden ingezet voor kinderen/jongeren die moeite hebben hun emoties te tonen/te herkennen en die omdat ze van pony's en paarden houden, ze graag willen verzorgen en oprijden. Dit wordt als onderdeel opgenomen in het begeleidingstraject.

5. Evaluatie op uitkomsten en resultaat
Regelmatig en tenminste halverwege het traject vindt er een evaluatie plaats van de tot dan bereikte uitkomsten met het kind/de jongere, met de ouders/verzorgers en de coach (eventueel samen met de gemeentelijke jeugdcoach). Hierbij kunnen ook de ervaring van de leerkracht op school worden meegenomen. In deze evaluatie wordt ook ingegaan op de inbreng van de coach, de therapeut en de dienstverlening van de coöperatie.

6. Opleiding- en loopbaanadvies + re-integratie begeleiding
Onze ervaring is dat het voor veel van onze cliënten een hele opgave is een keuze te maken voor een (vervolg) opleiding of het zoeken naar een baan. Dit is ook niet de standaard in een ontwikkelplan. Bij coöperatie Work Autcomes is het heel eenvoudig om in het ontwikkelplan begeleiding en ondersteuning voor het vinden van werk en/of opleiding op te nemen. Ook voor loopbaanbegeleiding en re-integratie staat er een specialist voor u klaar.

7. Administratieve ondersteuning en afwikkeling
De coöperatie is ingericht als een zogenaamde 'platte organisatie', wat inhoudt dat de lijnen kort zijn en er ook snel besluiten genomen kunnen worden.Wij maken gebruik van beveiligde software om de cliëntgegevens en informatie optimaal te beschermen.

C. Werkprocessen. Werkwijze vanaf de start van een traject
Als de indicatie en doorverwijzing er is, gaan we aan de slag met: 

1. Kennismaking en afspraken maken,  met het opstellen van doelen voor het begeleidingsplan ,in overleg en samen met het kind/de cliënt en met de ouders/verzorgers 

2. Begeleiding/ontwikkelplan
Vervolgens gaan we samen aan de slag met het uitvoeren van het opgestelde ontwikkelplan,  kijken we regelmatig even terug op de bereikte uitkomsten en stellen we de doelen waar nodig iets bij.

3. Variatie aan oefeningen
In de uitvoering maken we gebruik van meerdere oefen-, ontwikkel- en leermiddelen, met zo praktisch mogelijke toepassingsmogelijkheden voor de cliënt.

4. Zelf de regie voeren
Van belang is dat het kind, u als cliënt zelf de regisseur wordt van het ontwikkeltraject en volop ondersteund voelt in deze regierol en zelf de verantwoordelijkheid kan overnemen voor het resultaat om samen met ouder/partner/familie weer verder te kunnen met de school, het werk en hun leven.

5. Terugkoppeling
In afstemming met cliënt en ouders/verzorgers wordt na elke sessie verslag gedaan. tenminste maandelijks wordt teruggekeken op de gehanteerde werkwijze en de bereikte resultaten.

6. Evaluatie en rapportage
Bij het afronden kijken we terug naar wat we wilden en hebben bereikt en vooruit om alleen zonder begeleiding verder te kunnen. Daarbij vragen we om via een korte vragenlijst aan te geven hoe de begeleiding is gewaardeerd door het kind/de cliënt,  de ouders/verzorgers.

Neem contact met me op naar aanleiding van:
De coöperatie Work Autcomes
Ik heb de het privacy statement gelezen en ga akkoord klik hier om te lezen